نظرسنجی

۱.نحوه استفاده شما از mghub چگونه است؟

الف.استفاده نکردم

ب.وب سایت از طریق رایانه

ج.نرم افزار موبایل

د.وب سایت از طریق موبایل

۲.از درصد کارمزدها رضایت داردید؟

الف.اطلاعی ندارم

ب.درصدها کافی نیست

ج.درصدها خوب است

د.ثبت نام نکردم

۳.خدمات ارائه شده کافی می باشد؟

الف.اطلاعی ندارم

ب.سخت است

ج.کارایی ندارد

د.آموزش ها کافی نبود

۴.آینده شبکه بازاریابی را چگونه می بینید؟

الف.توانایی ارزیابی ندارم

ب.خوب است

ج.کارایی ندارد

د.اگر توسعه یابد خوب است

۵.شماچه بخشی از خدمات را نیاز دارید؟

الف.بازاریابی آنلاین

ب.مولتی شبکه

ج.استعلام شخص ثالث

د.ثبت بیمه نامه عمر

۶.اگر انواع دیگر بیمه نامه ها به خدمات اضافه شود از آن استفاده می نمایید؟

الف.بلی

ب.خیر

۷.کدام نحوه ثبت را می پسندید؟ 

الف.واحد صدور

ب.خودم

۸.سطح علمی کلاس ها چگونه بود؟

الف.سطح بالا

ب.سطح متوسط

ج.سطح ضعیف

د.کلاس ها در سطح پایین تر برگذار شود