وب سرویس رایگان بیمه api

API رایگان بیمه

با این سرویس شما می توانید بیمه شخص ثالث را محاسبه نمایید.

برای دریافت توکن ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید . سپس در قسمت ویرایش مشخصات خود را وارد نمایید. در ادامه با همان شماره موبایلی که وارد کردید ، از طریق ربات تلگرامی ما وارد mghub_bot شوید و ربات را همگام سازی نمایید سپس از منو دریافت توکن را کلیک نمایید تا توکن شما نمایش داده شود.

همه مقادیر را به صورت پست ارسال نمایید.

توجه: همه مقادیر ارسالی و دریافتی بصورت Json می باشد

حال برای اتصال از اطلاعات اتصال به  api استفاده می کنیم.

مقادیرنمادنام
نداردapi_tokenتوکن هر شخص متفاوت است و باید از ربات دریافت نمایید

list

mazad

show برای نمایش محاسبه است

getموارد درخواستی

mycar

motorcycle

transfercar

bus

sayer

typecarنوع وسیله اگر get بر روی list باشد 
مقدار دریافتی از list همان بخش انتخابی را وارد نمایید. (مثال زمانی که motorcycle را وارد می نمایید مقدار برگتی gazi را در این قسمت وارد نمایید تا تعهدات مالی را دریافت نمایید. typecarنوع وسیله اگر get بر روی mazad باشد 

ابتدا وارد با آدرس زیر مقدار اولیه را می گیریم.

https://mghub.ir/api/car?api_token=token&get=list&typecar=motorcycle

حال مقدار زیر را بر می گرداند

   [{"value":"gazi","titlefa":"گازی","titleen":"Low power motorcycle","price":3511000},{"value":"1s","titlefa":"یک سیلند","titleen":"a cylinder","price":4289000},{"value":"up2s","titlefa":"2 سیلند و بیشتر","titleen":"2 cylinders & more","price":4712000},{"value":"3w","titleen":"Three wheels or work","titlefa":"سه چرخ یا کاربار","price":5067000}]

حال با انتخاب مقدار و قرار دادن مانند زیر مقدار تعهدات را دریافت می کنیم.

https://mghub.ir/api/car?api_token=token&get=mazad&typecar=gazi

حال مقادیر زیر را بر می گرداند.

   [{"title":"110000000","price":0},{"title":"120000000","price":78910},{"title":"150000000","price":118365},{"title":"200000000","price":189384},{"title":"250000000","price":340891.2},{"title":"300000000","price":630648.72},{"title":"400000000","price":1103635.26},{"title":"500000000","price":1986543.4679999999},{"title":"1000000000","price":2781160.8552}]

حال بر اساس جدول لینک بعد را کامل نموده و ارسال می نماییم سپس مقادیر محاسبه شده باز می گردد.

مقدارنمادنام

شخصی 0 وارد شود.

تعلیم رانندگی 1

تاکسی درون شهری 2

تاکسی برون شهری 3

درون شهری اتوبوس 4

استفاده در مسابقات 5

halatحالت استفاده
برای خودرو صفر از zero استفاده نماییدoldinsuranceشرکت بیمه گر قبلی (تاثیری بر محاسبه ندارد)
1399/11/01enddتاریخ خرید یا پایان بیمه قبلی
1399/11/01startdتاریخ شروع یا خرید خودرو

0 الی 14 سال

معمولا برای هر سال 5 در صد است

معمولا برای هر سال 5 درصد است

saltakhfif

darsadsales

darsadhavades

تعداد سال های تخفیف

n_0 بدون خسارت

m1_20 یکبار مالی

b1_30 یکبار بدنی

mb1_50 یکبار مالی و بدنی باهم

m2_30 دوبار مالی

b2_70 دوبار بدنی

mb2_100 دوبار مالی و بدنی باهم

m2b1_60 دوبار مالی و یکبار بدنی

b2m1_90 دوبار بدنی و یکبار مالی

m3b2_110 سه بار مالی و دوبار بدنی

b3m2_130 سه بار بدنی و دوبار مالی

m3b3_130 سه بار مالی و بدنی باهم

m3b1_70 سه بار مالی و یکبار بدنی

b3m1_120 سه بار بدنی و یکبار مالی

m3m_40 سه بار مالی و بیشتر

oldkhesaratدرصورتی که بیمه قبلی شامل خسارت است.

همیشه 0 باشد

در غیر این صورت مبلغی را که از get=mazad

گرفتید را ارسال نمایید

mazadlistحداکثر مبلغ پرداختی بیمه اگر بیشتر انتخاب شد

https://mghub.ir/api/car?api_token=token&halat=0&typecar=sayer&typelist=&mazadlist=0&oldinsurance=zero&endd=1399%2F9%2F10&startd=1399%2F9%2F11&saltakhfif=0&darsadhavades=0&darsadsales=0&oldkhesarat=n_0&get=show&coupons=

برای دریافت اطلاعات بیشتر و برداشت محدودیت درخواست روزانه با ما تماس بگیرید.